Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na wysyłanie mi informacji handlowych oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez SG TRADE, z siedzibą w Czarnkowie przy ulicy Krzyżowej 5, w celu marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług świadczonych przez SG TRADE z siedzibą w Czarnkowie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422), a także wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i w tym celu udostępniam podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane.

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administratorem danych osobowych jest SG TRADE z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Krzyżowej 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne a dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Dane będą przetwarzane na czas udzielenia zgody, a w przypadku cofnięcia zgody w okresie odpowiadającym okresowi przedawnienia roszczeń zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego.

SG TRADE wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą tradycją na adres ulica Krzyżowa 5, 64-700 Czarnków oraz poprzez e-mail na adres iod@stridersports.pl. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. SG TRADE poinformuje zainteresowanego o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SG TRADE do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

zgoda-marketingowa_pl.pdf