Regulamin zawodów

I CEL IMPREZY

1. Organizacja wydarzenia sportowego – jazdy na dziecięcym rowerze biegowym
2. Promocja sportu i zdrowego trybu życia połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawa.
3. Promowanie miejscowości gospodarzy wyścigów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.
4. Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.
 
II ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy jest SG TRADE ul Krzyżowa 5, 64-700 Czarnków. NIP: 763-106-31-89,
e-mail: info@stridersports.pl we współpracy innymi partnerami biznesowymi.
 
III CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGÓW

1. W wyścigach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy startujący na rowerkach biegowych Strider®.
2. Przed wejściem zawodników na tor wyścigowy rodzice muszą dokonać formalnego zgłoszenia udziału dziecka oraz podpisać oświadczenie.
3. Zawodnicy muszą mieć zdolność samodzielnego pokonania toru na rowerku.
4. W trakcie rozgrywania wyścigów rodzice nie mogą przebywać na torze.
5. Obsługa może pomagać zawodnikom wyłącznie przy starcie z rampy. Na miejscu startu może przebywać tylko jeden rodzic.
6. Rodzice nie mogą dotykać zawodnika ani rowerka przy starcie (zabronione jest popychanie rowerka na miejscu startowym).
7. Każdy zawodnik ma prawo do co najmniej jednego okrążenia w ramach rozgrzewki oraz dwóch rund wyścigowych.
8. Przydział do grupy w wyścigach eliminacyjnych oraz pozycja startowa uzależnione są od daty i godziny zgłoszenia. 
9. Przydział do grupy wiekowej odbywa się na podstawie wieku zawodnika w dniu rozgrywania wyścigów.
10. Format wyścigów bazuje na wieku zawodników. Jedna grupa wiekowa realizuje cały program wyścigów – od spotkania z zawodnikami poprzedzającego wyścig aż do ceremonii wręczenia nagród. Po zakończeniu rywalizacji zawodnicy z danej grupy wiekowej opuszczają tor, a kolejna grupa wiekowa realizuje kolejne punkty programu – i tak dalej według tego samego schematu.
11. Grupy wiekowe można łączyć w zależności od liczby zgłoszonych zawodników i/lub poziomu ich umiejętności.
12. Rowerki muszą być odpowiednio dopasowane do danego zawodnika; ostateczną decyzję podejmuje kierownik wyścigów.
13. Nie dopuszcza się modyfikacji ramy ani widelca roweru:
- wymagany jest standardowy rozstaw osi
- wymagane jest standardowe miejsce montażu kół
14. Dopuszcza się rowerki z kółkami, siodełkiem i kierownicą nabytymi w ramach doposażenia, jednak takie elementy podlegają uprzedniej kontroli przez kierownika wyścigów.
15. Każdy zawodnik musi mieć kask zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
16. Nie dopuszcza się do udziału w wyścigu zawodników w klapkach lub sandałach (wymagane jest obuwie z zakrytymi palcami).
17. Zaleca się, aby zawodnicy mieli na sobie odzież chroniącą przed ewentualnymi urazami, tj. długie spodnie, długie rękawy, ochraniacze na łokcie/kolana oraz rękawiczki rowerowe.
18. Grupy wiekowe
- 2-latki na rowerkach 12”
- 3-latki na rowerkach 12”
- 4-latki na rowerkach 12”
- 5-latki na rowerkach 12”
Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania grup wiekowych lub zorganizowania dodatkowej grupy wiekowej
19. W przypadku organizowania wyścigów dla dzieci o specjalnych potrzebach należy utworzyć co najmniej dwie grupy zawodników w zależności od rejestracji, liczby wyścigów i/lub poziomu umiejętności.
20. Do udziału wyścigach zachęcamy zawodników w różnym wieku i o różnym wzroście, na rowerkach Strider o rozmiarach 12”, 14” 16” i 20”.
 
IV TERMIN, DYSTANS, TRASA

Organizator poinformuje o ostatecznym i szczegółowym terminie, miejscu i kształcie startu wyścigów – przed rozpoczęciem imprezy, na swojej stronie internetowej www.stridersports.pl oraz portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/StriderPolska .
 
V BIURO WYŚCIGÓW

Biuro wyścigów będzie znajdować się na terenie imprezy w wyraźnie oznakowanym miejscu. Weryfikacja w Biurze wyścigów musi nastąpić na 1h przed startem.
 
VI TRASA i PRZESZKODY

Trasa jest przygotowana z myślą o najmłodszych uczestnikach na której mogą pojawiać się przeszkody do pokonania lub ominięcia w  formie pagórków ramp, opon i innych form w celu uatrakcyjnienia przejazdu.

VII UCZESTNICTWO

W wyścigu mogą brać udział wszystkie osoby, które:
a) w dniu wyścigów będą miały ukończone 18 miesięcy, a nie skończyły jeszcze 5 roku życia ( chyba że organizator zdecyduje inaczej);
b) dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia;
c) dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego w biurze wyścigów imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
3. Obowiązuje limit uczestników 200 osób. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/StriderPolska
5. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 30 minut wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji info@stridersports.pl
 
VIII SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników wyścigu.
2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia wyścigów.
3. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach wyścigu nie podlegają wymianie.
4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie po uprzednim kontakcie e-mailowym.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
9. Zawodnicy / opiekunowie  wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wyścigu, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 
IX BEZPIECZEŃSTWO

1. Ze względu na charakter wyścigów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy pozostaje po stronie zawodników i ich opiekunów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki.
6. Wszyscy uczestnicy startujący w wyścigu i ich opiekunowie, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia przed startem wyścigu.
 
X ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
2. Uczestnik /opiekun uczestnika bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
3. Uczestnik /opiekun uczestnika imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
5. Uczestnik/opiekun uczestnika imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników/ opiekunów pozostawione bez nadzoru na terenie wyścigów.
 
XIII UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
5. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania wyścigów, rozpatrywać będą organizatorzy.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

regulamin-zawodow_pl.pdf