Możliwości Biznesowe

 • Jak zostać sprzedawcą Strider?

  Skontaktuj się z nami jeśli chcesz zostać dealerem najlepszych rowerów biegowych na świecie! Masz niepowtarzalną okazję rozszerzyć swój asortyment o rowery z wyższej półki!

 • jak to zrobić?

  Chcemy rozszerzyć naszą sieć sprzedaży i wprowadzić więcej rodzin do naszej rowerowej społeczności, drugiej takiej nie znajdziesz na całym świecie! Jeśli chcesz zostać dealerem Strider skontaktuj się z nami!! 
 • Jak się skontaktować?

   

  Wyślij nam wiadomość email: info@stridersports.pl

  Lub zadzwoń na nr: +48 790 404 028

Authorized Dealer Application & Agreement

Do you want to change the world and teach kiddos how to ride a bike at an age younger than ever? Sounds pretty awesome, huh? We’re always looking for new U.S. Dealers to partner with in selling our Genuine Strider products. Please fill out the Dealer Application below.

 • Wpisz liczbę od 0 do 100.
 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: pdf, Maks. rozmiar pliku: 512 MB.
   *Not available in AK, DE, MT, NH, or OR

  Nasza Polityka

  Polityka cen Strider (wstęp)

   Polityka MAP – Minimum Advertised Price Policy (Polityka minimalnej ceny reklamowanej)

  Wprowadzenie: Jako wiodący producent i innowator w dziedzinie rowerów biegowych i powiązanych akcesoriów, Strider Sports International, Inc. (SSI) jest bardzo dumny ze swojej roli we wprowadzaniu roweru biegowego dla rowerzystów wszystkich grup wiekowych, o różnych stopniach umiejętnosci. SSI ceni również swoją reputację w zakresie tworzenia wysokiej jakości, innowacyjnych produktów.

  SSI zdaje sobie sprawę, że nasi wysokiej jakości autoryzowani dealerzy inwestują dużo czasu i zasobów w edukację społeczeństwa na temat produktów Strider, szkolenie wykwalifikowanego personelu i świadczenie usług wsparcia. Firma SSI jest zaangażowana we wspieranie wysiłków naszych autoryzowanych dealerów i utrzymanie reputacji produktów SSI w zakresie jakości i innowacji.

  Aby utrzymać wysoki poziom zaufania klientów do jakości produktów Strider i marki Strider oraz aby chronić inwestycje naszych wysokiej jakości Autoryzowanych Dystrybutorów, SSI jednostronnie przyjęło Politykę minimalnych cen reklamowanych Strider. Polityka MAP została przyjęta głównie dlatego, że praktyki reklamowe i sprzedażowe sprzedawców, które promują produkty Strider głównie na podstawie ceny, byłyby szkodliwe dla jakości działań edukacyjnych, szkoleniowych i wspierających Autoryzowanych Dystrybutorów oraz dla konkurencyjnej pozycji SSI. Takie działania mogą być szkodliwe dla marki, reputacji i konkurencyjności SSI; i umożliwić niektórym odsprzedawcom korzystanie z edukacji, szkoleń i wsparcia innych. SSI uważa, że ​​takie praktyki są nieuczciwe i zniechęca do takich wysiłków.

  SSI, według własnego uznania, nie będzie prowadzić interesów z żadnym odsprzedawcą, który celowo reklamuje jakikolwiek Produkt MAP poniżej ceny MAP, jeśli jest to zgodne z prawem. SSI wierzy, że egzekwowanie Polityki MAP sprawi, że produkty Strider będą bardziej konkurencyjne i przyniosą korzyści wszystkim jej Autoryzowanym Dealerom.

  Strider Minimum Advertised Price Policy (MAP Policy) Introduction: As the leading producer and innovator in the field of balance bikes and associated accessories, Strider Sports International, Inc. (SSI) is very proud of its role in introducing the balance bike to riders of all ages and abilities around the world. SSI also values its reputation for building high-quality, innovative products.

  SSI recognizes that our quality Authorized Dealers invest a lot of time and resources into educating the public about Strider products, training knowledgeable staff, and providing support services. SSI is committed to supporting these efforts of our Authorized Dealers and maintaining the reputation of SSI products for quality and innovation.

  To maintain the high level of customer confidence in the quality of Strider products and the Strider brand, and to protect the investment of our quality Authorized Dealers, SSI has unilaterally adopted a Strider Minimum Advertised Price Policy. The MAP Policy was chiefly adopted because reseller advertising and sales practices which promote Strider products primarily on the basis of price would be detrimental to quality Authorized Dealers’ educational, training, and support efforts and to SSI’s competitive position. Such activities can be harmful to SSI’s brand, reputation, and competitiveness; and allow some resellers to take advantage of the educational, training, and support efforts of others. SSI believes that such practices are unfair and discourages such efforts.

  SSI, in its unilateral discretion, will not do business with any reseller that intentionally advertises any MAP Product below its MAP price where lawful. SSI believes that enforcement of the MAP Policy will make Strider products more competitive and benefit all of its Authorized Dealers.

  Nasza Polityka Cen (MAP)

  SSI zdaje sobie sprawę, że każdy autoryzowany dealer może podejmować niezależne decyzje dotyczące reklamowania i sprzedaży dowolnego produktu Strider po dowolnej cenie, bez konsultacji lub doradztwa SSI. Jednakże SSI podobnie ma prawo do podejmowania własnych niezależnych decyzji dotyczących przydziału produktów i udziału sprzedawcy jako Autoryzowanego Dealera.

  SSI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do każdego sprzedawcy, który narusza niniejszą Politykę MAP. Obejmuje to między innymi prawo do niesprzedawania produktów Strider żadnemu odsprzedawcy, który narusza niniejszą Politykę MAP. Każdy odsprzedawca stwierdzony przez SSI jako naruszający niniejszą Politykę MAP zgadza się zaprzestać wykorzystywania własności intelektualnej SSI w jakimkolwiek sklepie internetowym lub fizycznym lub w jakiejkolwiek reklamie.

  SSI, według własnego uznania, może zatrudnić stronę trzecią do monitorowania lub egzekwowania Polityki MAP.

  SSI będzie utrzymywać zaktualizowany cennik Strider dla wszystkich produktów Strider, które będą objęte niniejszą Polityką MAP. SSI zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji tej listy w dowolnym momencie.

  Wszystkie wymienione produkty będą miały cenę MAP. Podanie ceny niższej niż cena MAP obok polecanego produktu MAP w jakiejkolwiek reklamie będzie traktowane jako naruszenie niniejszych Zasad MAP. Niniejsza Polityka MAP dotyczy wszystkich reklam produktów Strider we wszystkich mediach. Wiele witryn internetowych zawiera funkcje, takie jak „Kliknij, aby uzyskać cenę”, automatyczne wiadomości e-mail z wyceną „zwrotu”, wstępnie sformatowane odpowiedzi e-mail, formularze, automatyczne wyświetlanie cen dowolnych produktów przed umieszczeniem ich w koszyku klienta lub inne podobne. funkcje, które są uważane za „reklamowe” zgodnie z niniejszą Polityką MAP. Niniejsza Polityka MAP ma również zastosowanie do wszelkich działań, które SSI, według własnego uznania, uzna za zaprojektowane lub przeznaczone do obejścia intencji niniejszej Polityki MAP, w tym nakłaniania do „zakupów grupowych” i tym podobnych.

  W przypadku, gdy produkty Strider są łączone w pakiety lub sprzedawane jako część pakietu zawierającego inne produkty, sprzedaż lub reklamowanie pakietu po cenie, która: (a) jest niższa niż całkowita MAP produktów Strider, stanowi naruszenie Polityki MAP w pakiecie lub (b) narusza literę lub ducha Polityki MAP. Jest również naruszeniem Polityki MAP, jeśli produkty są łączone w pakiety lub sprzedawane jako część pakietu, który zawiera produkty, które nie zostały wstępnie zatwierdzone przez SSI. . Wstępnie zatwierdzone produkty zostały zatwierdzone przez SSI w celu zapewnienia, że ​​produkt spełnia standardy SSI.

  Umieszczanie w reklamach produktów Strider jakichkolwiek dodatkowych rabatów, kuponów, kart podarunkowych lub innych zachęt, które przekładają się na natychmiastową obniżkę ceny, będzie stanowić naruszenie niniejszej Polityki MAP, przy czym skumulowanym efektem byłoby zmniejszenie reklamowanej ceny dowolnego Produkt Strider poniżej MAP. Każda taka reklama będzie również rozpatrywana w świetle wymagań sekcji 6 powyżej. Na przykład karta podarunkowa, którą można wykorzystać na przyszły zakup, zostałaby uznana za „inny produkt” zgodnie z sekcją 6 i stanowiłaby naruszenie niniejszych Zasad MAP.

  Jeśli odsprzedawca ma wiele sklepów i naruszy zasady MAP w jakimkolwiek sklepie, SSI uzna to za naruszenie we wszystkich lokalizacjach odsprzedawców.

  Sprzedawcy mogą ustalać własne ceny odsprzedaży, ale SSI zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zamówień, bezterminowego odmowy przyjmowania nowych zamówień oraz do unieważnienia statusu autoryzowanego dealera dowolnego sprzedawcy po sprawdzeniu przez SSI, że taki sprzedawca reklamował dowolny produkt Strider na cena sprzedaży netto niższa niż aktualna cena MAP ustalona przez SSI lub jeśli odsprzedawca naruszył tę politykę w jakikolwiek inny sposób.

  Pytania dotyczące tych zasad należy kierować na adres: info@stridersports.pl

   

  © 2020 Strider Sports International, Inc. All Rights Reserved. Trademarks, Privacy Policy

  2221 N. Plaza Dr., Rapid City, SD 57702. Merchant outlet is US based.